placeholder

Specificaties

Logo Made for iPad

afmetingen: 373 x 308 x 42 mm (lxbxh)
kleur: Pillow Black of Pillow White
materiaal: kap van hoogwaardig kunststof, binnenwerk van flexibel schuim en plaat met fluweel-coating, onderzijde van geheugenschuim, welke is voorzien van een ademende coating
gewicht: 700 gram

  • 1 Bestellen
  • 2 Uw gegevens en verzending
  • 3 Betalen

Pillow ™

Bestel nu! En de verzending is GRATIS!
Wegens storing uitsluitend via PayPal te betalen.

Voor jezelf of als cadeau.


Pillow ™
Aantal


€ 49,95
Apple en iPad zijn handelsmerken van Apple, Inc Copyright © 2010 Incase BV

ALGEMENE (WEBSHOP)VOORWAARDEN PILLOW

1 DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van Leverancier met betrekking tot PILLOW;

PILLOW: het product van Leverancier met de naam PILLOW;

Leverancier: de besloten vennootschap In. Case B.V. (KvK-dossiernummer 08046946), statutair gevestigd te Hattem;

Koper: de natuurlijke persoon – niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf -, met wie Leverancier een Overeenkomst op afstand heeft gesloten of die daarover in onderhande-ling is, alsmede diens gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen;

Partij(en): Leverancier en de Koper, dan wel een van hen, die een Overeenkomst op afstand hebben gesloten of daarover in onderhandeling zijn;

Overeenkomst op afstand: het gezamenlijk besluit van Partijen tot het aangaan van een overeenkomst waarbij Leverancier toezegt, onder toepasselijkheid van de Voorwaarden, PILLOW te leveren tegen een door Koper te verrichten betaling, waarbij in het kader van een door Leverancier georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer Technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een Overeenkomst op afstand, zonder dat Partijen gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn;

Aanbod: ieder aanbod van Leverancier aan Koper tot het aangaan van een Overeenkomst op af-stand;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor Koper om binnen de Be-denktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen Koper gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht;

Dag: Kalenderdag

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat Koper of Leverancier in staat stelt om informatie die aan hem/haar per-soonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

2 GEGEVENS LEVERANCIER

InCase de Meern B.V.

Bezoek- & postadres: (bezoek uitsluitend op afspraak)
Damzigt 20-d
3454 PS De Meern
Postbus 121
3454 ZJ De Meern
Telefoonnummer: 030 6622686
Telefonisch bereikbaarheid: maandag t/m donderdag van 9:00 uur tot 17:00 uur

E-mailadres: support@pillowforipad.com

KvK-nummer: 08046946
BTW-identificatienummer: NL 807130187B01

3 TOEPASSELIJKHEID
3.1 De Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Leverancier met betrekking tot de levering van PILLOW en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen Partijen.
3.2 Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van de Voor-waarden aan Koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de Voorwaarden bij Leverancier zijn in te zien en zij op verzoek van Koper zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3.3 Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van artikel 3.2 en voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van de Voorwaarden langs elektronische weg aan Koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door Koper op een eenvoudige manier kan worden opgesla-gen op een Duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van Koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen wor-den toegezonden door Leverancier.

4 HET AANBOD
4.1 Indien een Aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden ge-schiedt, wordt dit nadrukkelijk in het Aanbod vermeld.
4.2 Het Aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van PILLOW. De be-schrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het Aanbod door Koper mogelijk te maken. Als Leverancier gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van PILLOW. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod binden Leverancier niet.
4.3 Elk Aanbod bevat zodanige informatie, dat voor Koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

(a) de prijs inclusief belastingen;
(b) de eventuele kosten van aflevering;
(c) de wijze waarop de Overeenkomst op afstand tot stand zal komen en welke han-delingen daarvoor nodig zijn;
(d) de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de Overeenkomst of afstand;
(e) de termijn voor aanvaarding van het Aanbod, dan wel de termijn voor het ge-stand doen van de prijs;
(f) de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de Techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
(g) indien de Overeenkomst op afstand na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor Koper te raadplegen is;
(h) de wijze waarop Koper voor het sluiten van de Overeenkomst of afstand van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de Overeenkomst op afstand tot stand komt;
(i) de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de Overeenkomst op afstand kan worden gesloten.

5 DE OVEREENKOMST
5.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 5.4, tot stand op het moment van aanvaarding door Koper van het Aanbod van Leverancier en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
5.2 Indien Koper het Aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Leveran-cier onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het Aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan Koper de Overeenkomst op afstand ontbinden.
5.3 Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch tot stand komt, treft Leverancier passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektro-nische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien Koper elektronisch kan betalen, zal Leverancier daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
5.4 Leverancier kan zich – binnen de wettelijke kaders – op de hoogte stellen of Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien Leverancier op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeen-komst op afstand (toch) niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.5 Leverancier zal bij PILLOW aan Koper de volgende informatie, schriftelijk of op zoda-nige wijze dat deze door Koper op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager, meesturen:

(a) het bezoekadres van de vestiging van Leverancier waar Koper met klachten te-recht kan;
(b) de voorwaarden waaronder en de wijze waarop Koper van het Herroepingsrecht gebruik kan maken;
(c) de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
(d) de in artikel 4.3 van de Voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de Leverancier deze gegevens al aan Koper heeft verstrekt vóór de uitvoering van de Over-eenkomst op afstand.

6 HERROEPINGSRECHT
6.1 Bij de aankoop van PILLOW heeft Koper de mogelijkheid de Overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste zeven (7) dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van PILLOW door of namens Koper.
6.2 Tijdens deze termijn zal Koper zorgvuldig omgaan met PILLOW en de verpakking. Hij zal PILLOW slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij PILLOW wenst te behouden. Indien hij van zijn Herroe-pingsrecht gebruik maakt, zal hij PILLOW met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Leverancier retour-neren, conform de door Leverancier verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

7 KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING
7.1 Indien Koper gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
7.2 Indien Koper een bedrag betaald heeft, zal Leverancier dit bedrag zo spoedig moge-lijk, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de terugzending of herroeping, terug-betalen.

8 DE PRIJS
8.1 Gedurende de in het Aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van PILLOW niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
8.2 Prijsverhogingen binnen drie (3) maanden na de totstandkoming van de Overeen-komst op afstand zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke rege-lingen of bepalingen.
8.3 Prijsverhogingen vanaf drie (3) maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst op afstand zijn alleen toegestaan indien Leverancier dit bedongen heeft en:

(a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
(b) Koper de bevoegdheid heeft de Overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
8.4 De in het aanbod van PILLOW genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

9 CONFORMITEIT EN GARANTIE
9.1 Leverancier staat er voor in dat PILLOW voldoet aan de Overeenkomst op afstand, de in het Aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst op afstand bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
9.2 Met inachtneming van de hiervoor genoemde beperkingen verstrekt Leverancier een volledige garantie van 6 maanden op PILLOW, tenzij anders is aangegeven. Deze ga-rantie geldt niet indien het gebrek is te wijten aan:
a) beschadiging door opzet of nalatigheid;
b) onoplettendheid;
c) het niet volgen van de gebruiksaanwijzing zoals deze bij PILLOW is meegeleverd (en is te vinden via www.pillowforipad.com
d) normale slijtage.
9.3 Alle eventuele garantieaanspraken komen te vervallen indien derden zonder schrifte-lijke toestemming van Leverancier herstel- of andere werkzaamheden aan PILLOW hebben verricht.

10 LEVERING
10.1 Leverancier zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van PILLOW.
10.2 Als plaats van levering geldt het adres dat Koper aan Leverancier kenbaar heeft ge-maakt.
10.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van de Voorwaarden is vermeld, zal Leverancier geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt Koper hiervan uiterlijk één (1) maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Koper heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst op afstand zonder kosten te ontbinden, zonder dat Koper daarbij recht heeft op enige schadevergoeding door Leverancier.
10.4 In geval van ontbinding op grond van artikel 10.3 zal Leverancier het bedrag dat Koper betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na ontbinding, terugbetalen.
10.5 Het risico van beschadiging en/of vermissing van PILLOW berust tot het moment van bezorging aan Koper bij Leverancier, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

11 BETALING
11.1 Voorzover niet eerder of later is overeengekomen, dienen de door Koper verschuldig-de bedragen aan Leverancier te worden voldaan binnen veertien (14) dagen na be-zorging van het PILLOW.
11.2 Wanneer door Leverancier vooruitbetaling is bedongen, kan Koper geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
11.3 Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens on-verwijld aan Leverancier te melden.
11.4 Bij niet-betaling binnen de overeengekomen betalingstermijn is Koper – behoudens wettelijke beperkingen – aan Leverancier een contractuele rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een hele maand.
11.5 Indien Koper ook na daartoe door Leverancier schriftelijk of per e-mail te zijn aan-gemaand niet tot betaling overgaat, dan wordt het verschuldigde bedrag met buiten-gerechtelijke incassokosten verhoogd overeenkomstig de Staffel incassokosten in rol-zaken sector kanton per 1 februari 2008, althans de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst op afstand geldende Staffel. Dit betekent concreet – op basis van de Staffel per 1 februari 2010 – een verhoging met buitengerechtelijke incassokosten van:

• € 37,00 voor openstaande bedragen t/m € 250,00
• € 75,00 voor bedragen van € 250,01 t/m € 500,00
• € 150,00 voor bedragen van € 500,01 t/m € 1.250,00
• € 300,00 voor bedragen van € 1.250,01 t/m € 2.500,00
• € 450,00 voor bedragen van € 2.500,01 t/m € 3.750,00
• € 600,00 voor bedragen van € 3.750,01 t/m € 5.000,00

12 KLACHTEN
12.1 Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst op afstand moeten door Koper binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Leve-rancier, nadat Koper de gebreken heeft geconstateerd. Een klacht kan schriftelijk, te-lefonisch of per e-mail worden ingediend bij Leverancier.
12.2 Bij Leverancier ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien (14) dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voor-zienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Leverancier binnen de termijn van veertien (14) dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer Koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
12.3 Indien enige klacht tussen Partijen niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenbeslechting als bedoeld in arti-kel 15.2.
13 EIGENDOMSVOORBEHOUD
Leverancier blijft volledig eigenaar van PILLOW totdat de Koper al hetgeen zij aan Leverancier is verschuldigd, volledig heeft voldaan.
14 AANSPRAKELIJKHEID
14.1 Indien Leverancier aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
14.2 Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Leverancier is uitgegaan van door of namens de Koper verstrekte onjuiste en/of on-volledige gegevens.
14.3 Leverancier is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. In dat geval is de aan-sprakelijkheid van Leverancier beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrek-king heeft.
14.4 Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen ge-volgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of ander-soortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
14.5 De aansprakelijkheid van Leverancier is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in voorkomend geval uitkeert.
14.6 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Leverancier of haar leidingge-vende ondergeschikten.
15 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING
15.1 Op overeenkomsten op afstand tussen Leverancier en Koper waarop de Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.2 De volgens de Nederlandse wetgeving bevoegde rechter is bevoegd om kennis te nemen van en te beslissen over geschillen tussen Leverancier en Koper inzake de totstandkoming of uitvoering van een Overeenkomst om afstand (met betrekking tot PILLOW) en/of de uitleg van de Voorwaarden.

Versie: juli 2010

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Midden Nederland onder nummer 08046946

PRIVACYVERKLARING

1 INLEIDING
PILLOW vindt de bescherming van uw privacy van groot belang. In deze privacyverklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen via onze website.

2 VERZAMELDE GEGEVENS
PILLOW verzamelt bij een bezoek aan de website de volgende gegevens:
- Naam, e-mail adres, afleveradres, ip-adres.

3 GEBRUIK GEGEVENS
Deze informatie wordt gebruikt voor intern gebruik om uw bestelling af te handelen. Daarnaast willen we je graag op de hoogte houden door middel van onze nieuwsbrieven.
Pillow kan uw gegevens ook gebruiken om haar dienstverlening en website verder te ontwikkelen en aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren.
Tenslotte legt PILLOW informatie vast (onder andere het gebruikte IP-adres) met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van onze website.

4 TOESTEMMING GEBRUIK
Bij het plaatsen van een bestelling op de website van PILLOW gaat u akkoord met de bepalingen in deze privacyverklaring. U geeft daarmee PILLOW uitdrukkelijk toestemming de verstrekte gegevens te gebruiken voor de in onderdeel 3 van deze privacyverklaring beschreven doelen.

5 COOKIES
Op onze website maken wij gebruik van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies worden gebruikt om informatie op te slaan (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website.

6 OVERDRACHT ONDERNEMING
Bij de verdere groei en ontwikkeling van PILLOW, kan het voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde. In dat geval zullen ook de gegevens van onze klanten worden overgedragen.

7 KENNISNEMING EN VERBETERING VAN UW GEGEVENS
U kunt uw eigen gegevens en uw persoonlijke instellingen altijd bekijken en zonodig wijzigen via uw profielinstellingen. Als u wilt weten welke gegevens wij over u hebben vastgelegd, kunt u contact opnemen met onze klantenservice via support@pillowforipad.com.

8 WIJZIGINGEN
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.

9 VRAGEN
Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of ons privacybeleid, kunt u een e-mail sturen naar onze klantenservice via support@pillowforipad.com.

Garantiebepaling

Onze garantieverklaring is opgenomen in onze algemene voorwaarden